Διαχείριση έργου

Υποκατηγορίες
Φίλτρο

Διοίκηση και διαχείριση έργων

39,60 €
Διαχείριση έργου

Διοίκηση και διαχείρηση έργων

25,11 €
Διαχείριση έργου

Διαχείριση κινδύνων έργων

39,75 €
Διαχείριση έργου
Chapman, Chris
Επίκεντρο

Διαχείριση έργων

24,30 €
Διαχείριση έργου

Διαχείριση έργων

71,34 €
Διαχείριση έργου
Shtub, Avraham
Επίκεντρο

Διαχείριση έργων

19,80 €
Διαχείριση έργου
Κοκκόσης, Απόστολος Ι.
Σύγχρονη Εκδοτική

Διαχείριση έργων

38,70 €
Διαχείριση έργου
Maylor, Harvey
Κλειδάριθμος

Διαχείριση έργων

13,50 €
Διαχείριση έργου
Deeprose, Donna
Γκιούρδας Μ.

Διαχείριση έργου

20,25 €
Διαχείριση έργου

Διαχείριση έργου

28,22 €
Διαχείριση έργου

Διαχείριση έργου

44,10 €
Διαχείριση έργου
Burke, Rory
Κριτική

Διαχείριση έργου

30,28 €
Διαχείριση έργου
Lock, Dennis
Έλλην