Ντάλτας, Περικλής Α.

O Περικλής Ντάλτας είναι Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διατεθειμένος στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει πτυχίο ελληνικής και αγγλικής φιλολογίας, μεταπτυχιακό δίπλωμα γλωσσολογίας και διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, και διδακτορικό κοινωνιογλωσσολογίας. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη της γλωσσικής δομής και των λειτουργιών της εν κοινωνία. Ειδικότερα, τον απασχολούν διάφορες "ακραίες" επικοινωνιακές καταστάσεις: ερμηνεία μη οικείων κειμένων, μετάφραση, διδασκαλία και εκμάθηση των (ξένων) γλωσσών, διφυΐα, ύφος, σύγκλιση/απόκλιση γλωσσικών ποικιλιών κ.ά.

Υποκατηγορίες
Φίλτρο